DOUANE OORSPRONGSREGELS NIET-PREFERENTIEEL PDF

PROTOCOL II inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken .. vastgesteld in overeenstemming met de niet-preferentiële oorsprongsregels van . invoerrechten en oorsprongsregels); Zo lang dit akkoord niet ondertekend is, blijft het mogelijk dat de onder- Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. goederen aantonen via preferentiële. de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor [P], verweerder. . Canada voldoende is om Canadese niet-preferentiële oorsprong te verlenen aan het.

Author: Negrel Gak
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 10 October 2014
Pages: 30
PDF File Size: 15.26 Mb
ePub File Size: 6.16 Mb
ISBN: 879-5-96000-882-3
Downloads: 14026
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodookora

De partijen erkennen het belang van samenwerking om de belastingdiensten te versterken en de belastinginning te verbeteren. De partijen komen daarom overeen gezamenlijk te niet-prefrentieel aan de verwezenlijking van een duurzame ontwikkeling waarbij de mens als voornaamste begunstigde centraal staat. Of sprake is van schending van de rechten van de verdediging dient te worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden van elk geval.

De partijen erkennen voorts dat de in hoofdstuk 5 van deze titel opgenomen beginselen met betrekking tot de steun voor de geleidelijke liberalisering van investeringen en de handel in diensten tussen de partijen een nuttig kader vormen voor de verdere liberalisering van investeringen en ddouane handel in diensten tussen de Cariforum-staten in de context van hun regionale integratie.

De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten zijn het erover eens dat internationale instrumenten en normen op douane- en handelsgebied, met inbegrip van de materieelrechtelijke elementen van de herziene Overeenkomst oorsprognsregels Kyoto inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, het “Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade” van de WDO, het gegevensmodel van de WDO douand het GS-verdrag het uitgangspunt voor hun respectieve wet- en regelgeving en procedures op handels- en douanegebied moeten zijn.

De desbetreffende procedure biedt elke natuurlijke of rechtspersoon met een legitiem belang de mogelijkheid hieraan deel te nemen.

ECLI:NL:RBNHO, Rechtbank Noord-Holland, AWB 13/

Onverminderd lid 1 staat de EG, onder de hieronder en in bijlage IV genoemde voorwaarden, toe dat dienstverleners op contractbasis uit de overeenkomstsluitende Cariforum-staten door middel van de aanwezigheid van natuurlijke personen op het grondgebied van haar lidstaten diensten verlenen in de volgende subsectoren:.

De prioriteiten van de ontwikkelingssamenwerking, die in lid 1 in grote lijnen zijn uiteengezet en in de afzonderlijke hoofdstukken van deze overeenkomst nader worden gespecificeerd, worden ten uitvoer gelegd volgens de in artikel 7 uiteengezette oorspronngsregels. De aanbestedende diensten worden aangemoedigd hun aanbestedingsplannen zo vroeg mogelijk in elk begrotingsjaar aan te kondigen. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, die ook doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn, worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor rechtmatig handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

  KIADB ACT PDF

De Gezamenlijke Raad Oorsprongeregels kan de nodige maatregelen nemen om de bepalingen van deze overeenkomst aan te passen.

De partijen erkennen het belang van samenwerking op het gebied van technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordeling om de doelstellingen van dit hoofdstuk te verwezenlijken. Deze samenwerking kan de vorm aannemen van de uitwisseling van informatie over de wetgeving van de partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten met betrekking tot deze kwesties en de tenuitvoerlegging van die wetgeving.

Alle procedures voor de toewijzing en het gebruik van schaarse middelen, zoals frequenties, nummers en doorgangsrechten, worden tijdig toegepast op objectieve, transparante en niet-discriminerende wijze.

De partijen zijn het erover eens dat stimulering van innovatie en creativiteit het concurrentievermogen doet toenemen en een cruciaal element is voor hun economisch partnerschap en voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling, het bevorderen van de onderlinge handel en het zorgen voor een geleidelijke integratie van de Cariforum-staten in de wereldeconomie.

Elke mededingingsautoriteit kan de andere mededingingsautoriteiten in kennis stellen van haar bereidheid tot samenwerking bij de rechtshandhaving.

Bovendien passen de partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten ook anderszins geen interne belastingen of oorsprongrsegels interne heffingen toe om soortgelijke binnenlandse producten te beschermen. De bepalingen van de artikelen 52 tot en met 60 van de TRIPs-overeenkomst zijn van toepassing. Voorts komen de partijen overeen overleg te plegen over bilaterale afspraken over de erkenning van de gelijkwaardigheid van specifieke SPS-maatregelen.

Analysis of the information and the documents obtained. Uiterlijk dagen voor het eind van deze periode beoordeelt de Gezamenlijke Raad Cariforum-EG de werking van deze bepalingen in het licht van de ontwikkelingsbehoeften van de Cariforum-staten, teneinde te kunnen vaststellen of de toepassing ervan moet verlengd. De besluiten die de regelgevende instanties nemen en de procedures die zij toepassen, zijn voor alle marktdeelnemers gelijk.

Dit hoofdstuk is van toepassing op maatregelen van de partijen of de overeenkomstsluitende Cariforum-staten, die van invloed zijn op de grensoverschrijdende dienstverlening met uitzondering van:. Verweerder bestrijdt dit en wijst erop dat door het mengen een homogeen product is ontstaan dat niet kan worden gesplitst in twee oorsprongslanden.

Wat de sectoren betreft waarvoor in bijlage IV verbintenissen inzake de markttoegang zijn opgenomen, en onder voorbehoud van de in die bijlage vermelde voorwaarden en kwalificaties, behandelen de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten diensten en dienstverleners van de andere partij niet ongunstiger dan hun eigen soortgelijke diensten en dienstverleners in verband met alle maatregelen die van invloed zijn op de grensoverschrijdende dienstverlening.

Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, hierna de “lidstaten van de Europese Unie” genoemd. De aanbestedende diensten gebruiken die methoden niet om de deelneming aan de aanbesteding op niet-transparante wijze te beperken. Deze afdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader voor alle toeristische diensten die in overeenstemming met de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze titel zijn geliberaliseerd.

  CATALOGO ESIKA 2014 PDF

Ingevolge artikel 24 van het CDW zijn goederen bij welker vervaardiging twee of meer landen betrokken zijn geweest, van oorsprong uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

Hoofdstuk 02 Deel 2 blz.

Ingevoerde producten van oorsprong worden direct noch indirect aan hogere interne belastingen of andere interne heffingen van die aard onderworpen dan die welke direct of indirect op soortgelijke binnenlandse producten van toepassing zijn. De bescherming van tekeningen en modellen strekt zich niet uit tot tekeningen en modellen waarvoor hoofdzakelijk niet–preferentieel of functionele overwegingen bepalend zijn.

De partijen bevorderen waar mogelijk regionale integratie op douanegebied en streven naar de ontwikkeling van regionale douanewetgeving, -procedures en niet-peferentieel, in overeenstemming met de internationale normen ter zake. Er zijn handelsnormen opgesteld. In afwijking van lid 2 komen de partijen overeen dat overheidsondernemingen die in de overeenkomstsluitende Cariforum-staten overeenkomstig de respectieve regelgeving onderworpen zijn aan specifieke sectorale voorschriften, niet gebonden zijn door of vallen oorsprrongsregels de bepalingen van dit artikel.

Uitspraken

De partijen erkennen het belang van een vrije en onvervalste mededinging voor hun handelsbetrekkingen. Het begrip omvat verwerving door middel van aankoop, lease, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie. Handelspolitiek De Europese Gemeenschap is bevoegd voor het sluiten van internationale handelsovereenkomsten.

De mededingingsautoriteit van elke partij beslist in overeenstemming met haar goede praktijken over de vorm waarin informatie wordt uitgewisseld. Link gekopieerd naar het klembord. De uitvoering van dergelijke verplichtingen is ook neutraal met betrekking tot de mededinging en niet belastender dan nodig is voor de soort universele dienst die door de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten wordt vastgesteld. Het is mogelijk de registratie van een geografische aanduiding te schrappen.

Deze procedurele verplichting rust op de autoriteiten van de lidstaten wanneer zij voornemens zijn dergelijke bezwarende besluiten te nemen, voor zover die besluiten binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen.