AUTOCAD 2009 OPSLAAN ALS PDF

BIM applications, including Autodesk Revit, use file formats, which are only upwards compatible – so by default you cannot save (“downgrade”). Thank you CAnnondale. That works. however, I noticed that the assembly does not convert to solid, it still show all the components. What I. I thought it was a marketing ploy by Autodesk at first. Not having access to files created in the next version of the software? We’ve been working with AutoCAD for.

Author: Arashisida Mezijin
Country: Pacific Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 15 April 2005
Pages: 30
PDF File Size: 16.42 Mb
ePub File Size: 9.68 Mb
ISBN: 610-4-22842-913-7
Downloads: 57050
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardazahn

Ook de meer gangbare zijn opgenomen. Eventuele punten in afkortingen opxlaan veelal weggelaten. Een afkorting als k-waarde staat redelijk voorin bij de de letter K dus niet beginnend met “KW”maar R c -waarde wordt als “RC” beschouwd.

V-trechtertest is een beetje dubieus, maar staat voorin de V dus niet beginnend als “VT”. Veel frequent gebruikte afkortingen worden met kleine letters geschreven onderkast letters ; voor de duidelijkheid is daar in een aantal gevallen van afgeweken en zijn afkortingen in hoofdletters opgenomen. Af en toe wordt de olslaan aangepast dus geef a. A nul papierformaat x bxh in mm. Acrylonitril Butadieen Styreeneen thermoplast voor afvoerbuizen e. Alternating Current, wisselstroom verg. Algemene Kosten in offerte, percentage meestal, ca.

A-tactic PolyPropylene thermoplastische kunststof; verg. ARbeidsOmstandigheden wetgeving, zie Arboportaal. Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf. Basisregistraties Adressen en Gebouwen zie Kadaster.

Basisregistratie Grootschalige Topografie Kadaster”de digitale kaart van Nederland waarin alle objecten zoals gebouwen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige wijze zijn vastgelegd” Crow. Bouw werk Informatie Model 3D-ontwerpprogramma voor bouwwerken; verg.

BasisRegistratie Topografie zie Kadaster. Belasting over de Toegevoegde Waarde, omzetbelasting Engels: Burgerlijke en Utiliteitsbouw d. Computer Aided Design; soms: Computer Aided Manufacturing verg. Design Build Finance Maintain Operate. NBNin Nederland: Damp Proof Course folie die o. Drawing eXhange Format, een bestandsformaat technische tekeningen, o.

Electronic Distance Meter elektronische afstandsmeter. Economisch Instituut voor de Bouw. Economisch Meest Voordelige Aanbieding.

Het belangrijkste politieke debat van het jaar – NRC

Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Expanded PolyPropylene polypropyleen, polypropeen. Expanded PolyStyrene polystyreen, verg. Forest Stewardship Council houtkeur, duurzaamheid; verg. Floor Space Index verhouding tussen aantal m2 bruto vloeroppervlak bvo van het gebouwde en aantal m2 uitgeefbaar terrein van het perceel. GebruiksOppervlakte NEN ; verg. Grafieken en Tabellen voor Beton. Glasvezel Versterkte Kunststof, een composiet die versterkt is met glasvezels Engels: Grond- Weg en ooslaan en Waterbouw civiel technische bouw, verg.

  ALESSANDRO DURANTI LINGUISTIC ANTHROPOLOGY PDF

Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk. AC staat voor “asphalt concrete” asfaltbetonnn staat voor de maximale nominale korrelmaat van het toeslagmateriaal bijvoorbeeld 16 voor 16 mmsurf staat voor “surface” deklaag, at is base, bind of surfxx staat voor de bitumeneigenschappen in het mengsel bijvoorbeeld aktocad, D2 of TZoab verg. Anno Domini, het jaar van de Heer na Christus, n. Anion Exchange Membrane, zie blue energie verg.

AntiFingerPrint, een behandeling van bijvoorbeeld zink zodat tijdens de bouw geen smetplekken op het zink komen. AGPO staat voor A. AsfaltGRAnulaat met zand, aautocad en Cement. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

How to create STEP file from an assembly on Inventor – Autodesk Inventor – AutoCAD Forums

American Institute of Architects. Additive Manufacturing zie bij 3d-printen. Argex mix, structureel en rond. Air, New verse lucht. Air, New, Refreshed gekoelde verse lucht. American National Standards Institute. Air, New, Warm verwarmde verse lucht. Aangrenzende Onverwarmde Ruimte verg.

Aangrenzende Onverwarmde Serre verg. Argex rond, normaal en structureel. AcidSulphate, in zuur oplosbare sulfaat, een aanduiding bij de eigenschappen van bijvoorbeeld betongranulaat.

International Institute of Social Studies

Alkali-Silica-Reactioneen schadelijke chemische reactie in beton van de bestanddelen van het beton zelf, niet van buiten; zie bij ettringiet en vliegas ; verg. American Society for Testing Materialseen instituut voor standaarden met betrekking tot tests.

Attest Toxicologische Aspecten van drinkwater, zie ook 4MS. Automated Ultrasone Testing AUT-systemen zijn systemen voor geautomatiseerd ultrasoon onderzoek, bijvoorbeeld om scheuren in metaal te ontdekken. Aangrenzende Verwarmde Ruimte verg. B2-blokeen voormalig bouwblok. BeroepsBegeleidende Leerweg, een vorm van leerlingstelsel verg. Brussels Biennale of Modern Architecture. Bedrijfsregeling BrandRegres; regres is “verhaal”, het recht op schadevergoeding; bijvoorbeeld bij brand als gevolg van handelen van een dakdekker kan de gebouweigenaar regres halen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de dakdekker; per 1 januari is de limiet van het brandregres Bureau CRGd.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid b. In de databank zijn o. Bijna EnergieNeutraal Gebouw, een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt voor “het gebouw” verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichtingmaar niet meegerekend het energieverbruik van elektrische apparaten e.

  JAID BLACK THE EMPRESS NEW CLOTHES PDF

BeroepsErvaringsPeriode, volgens de WAT Wet op de ArchitectenTiktel de periode dat een in architectuur afgestuurde student praktijkervaring moet hebben opgedaan, voordat deze zich kan inschrijven in het Architectenregister en daarmee als aktocad architect kan werkenzie Regeling Beroepservaringperiode Staatscourant verg.

Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland. BruibaarheidGrensToestand zie eventueel bij grenstoestand. Borehole Heat Exchanger warmtewisselaar met bijvoorbeeld grondwater.

Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven, wanneer over arbeidsomstandigheden, CAO, pensioen e. Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen. Building Integrated PhotoVoltaics, in “goed” Nederlands “in dak zonnepanelen” pv-panelendat wil bijvoorbeeld zeggen dat de pv-panelen niet op de dakbedekking liggen maar er als het ware in: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Bond van Nederlandse Architecten. Beroepsorganisatie van Autoxad Ontwerpers.

Het belangrijkste politieke debat van het jaar

Beroepsvereniging van Nederlandse Stede n bouwkundigen en Planologen. Stichting Behartiging Opleiding Bouwnijverheid. Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed ; doel is uiteraard herbestemming van onrendabel industrieel erfgoed. BeroepsOpleidende Leerweg, een vorm van dagopleiding verg. Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen. Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, de oudste gemeentelijke archeologische dienst van Nederland.

Besluit OmgevingsRecht, het besluit dat de regels bevat van de Wabo. Bullet Resistance, klasse-indeling pantserglas ook, soms: Bestuur Regio Utrecht, d. Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Bouw- en SloopAfval verg. Gasdraad ; R is afdichtend, conisch. BedrijfsTakEigen Regelingen – collectieve arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld voor de bouwnijverheid. BindTijdRegelaar zie bij hulpstof. Beschermd Volume, het deel van een gebouw dat “energietisch” beschermd moet worden bij een woning ongeveer te stellen als wutocad te verwarmen ruimten, dus excl.

CelluloseAcetate zyl, zylonite, Cellon, Rhodoideen thermoplast. Centraal AardPunt zie aardnet. Chemical Abstracts Service resp. Cement en Beton Centrum. Centraal Bureau voor de Statistiek.